အသစ္တိုးေသာ function မ်ား

  • Selection_115.png
   Site name (သို့) tag line ကို ၀ဘ္စာမ်က္နွာရဲ့ အလယ္ (သို့) ဘယ္၊ညာ လိုသလိုညွိျပီး ထားနိုင္ ပါတယ္။ ၁၊ ၀ဘ္စာမ်က္နွာထိပ္ဆံုးရွိ edit mode မွ Look & Feel ကိုသြားပါ၊ Theme ေရြးခ်ယ္ပါ။...
  • Selection_118.png
   Text editor က look & feel setting ေအာက္မွျဖစ္ျပီး အေၾကာင္းအရာမ်ားေဖာ္ျပဖို႔အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၊ Edit mode မွ Look & Feel ကိုသြားပါ ထို့ေနာက္ Content Area ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။ ၂၊ Ba...
  • Selection_122.png
   Sticky top menu လုပ္ေဆာင္ပံု user က စာမ်က္နာေအာက္ဆံုးထိ ဆင္းသြားတဲ့အခါ top menu ဘားကလည္း လိုက္ေဖာ္ျပေပးေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ function ပိတ္ခ်င္လွ်င္ (သို႔) ေဖာ္ျပခ်င္လွ်င္ Look & ...
  • Menu_131.png
   ၀ဘ္ဆိုဒ္ေပၚရွိ Top Menu အား ဆိုဒ္၏ အေပၚထိပ္သို႔ေရႊ႔ ခ်င္လွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၁၊ Top bar သို႔သြားပါ ထိုေနရာတြင္ေပၚလာေသာ edit mode အေပၚ mouse ျဖင့္ေထာက္လိုက္ပါ...
  • Selection_133.png
   ဒီ function က ၀ဘ္ဆိုဒ္မ်ားကို smartphone နဲ႔ ၾကည့္ရွဳရ အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၊ Setting မွ General သို႔သြားပါ၊ ထိုမွတဆင့္ Mobile သို႔သြားပါ။ ၂၊ Responsive ဟုေရးထားေသာ boxေနရာ...
  • 1.png
   Domain-name system ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဿforwarding email function ကိုေအာက္ပါအတိုင္း set up လုပ္နိုင္ပါတယ္။ Edit mode မွ Look & Feel ကိုသြားပါ ထိုမွ...
  • Selection_324.png
   ဒီ button က Top Menu ၊ Side Menu နဲ့ Menu level 3,4,5 စတဲ့ menu ေနရာေတြမွာ ပါရွိျပီး menu အသစ္ေတြအလြယ္တကူ ေပါင္းထည့္နိုင္ေအာင္ျဖစ္ပါတယ္။ <Add a Menu> button at Top menu...
  • Slideshow မွာ ပံုေတြရဲ့ အလ်ား နဲ့ အနံ ေတြညီဖို့ဆိုရင္ေတာ့ ၀ဘ္ဆိုဒ္ရဲ့ show area အက်ယ္ 1200 px ထားျပီး sidebar ကိုျမုပ္ထားမယ္ဆိုရင္ ဓါတ္ပံုအလ်ားနဲ့ အနံကို 1200 x...
  • Menu_327.png
   Form Section ကိုသြားပါ Edit button ကို mouse over လုပ္ပါ Edit this form ကိုနွိပ္ပါ။ ေဖာင္ကို ျပင္ဆင္နိုင္ရန္ box တစ္ခုက်လာပါလိမ့္မယ္။ အကယ္၍ ျပင္ဆင္လိုက္ျပီး save as a new form ကို ...
  • 1.png
   မိမိ၀ဘ္စာမ်က္နွာမွ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ေစ အျခားစာမ်က္နွာမွအေၾကာင္းအရာျဖစ္ေစ မိမိ၀ဘ္စာမ်က္နွာ တစ္ခုေပၚမွာ လင့္ခ်ိတ္ျပီး ေဖာ္ျပနိုင္ရန္ျဖစ္ပါတယ္။ Cards section ကိုေအာက္ပါအတိုင္း လုပ္ေဆာင္...
  • Menu_148.png
   ၀ဘ္စာမ်က္နွာတိုင္း HTML, Text ေနရာမ်ားနွင့္ Cards section စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ေရးသားထားေသာ အေၾကာင္းအရာကို အလြယ္တကူရွာေဖြနိုင္ရန္ျဖစ္သည္။
  • 1.png
   ယခုလက္ရွိ သင့္၀ဘ္ဆိုဒ္ရဲ့ view history style က showbox style နံပါတ္ ၃ ပံုစံျဖစ္ပါတယ္။ Showbox Style New style for your recently viewed history

Thank You So Much for following Our Suggestion and We also Hope You will Glad, Joining with Our Service.

Visitors: 16,283